میخواهم به سیاره ام باز گردم - دل نوشته های یک پسر خوب
پنج‌شنبه 30 دی‌ماه سال 1389

میخواهم به سیاره ام باز گردم

سر زمین بی قراریهایم 

                                                            

زمستان سرد افکارم 

                                                              

دوستان خوبی دارم ، اما ... 

                                                                   

میخواهم به سیاره ام باز گردم 

                                                           

خسته از این احساسات و افکار بی بازار  

                                                           

خسته و پوچم ، بی سرزمینتر از باد

                                                                       

آدمها رو ، درک نمیکنم 

                                                                     

خسته از بازیهای افکار و احساسات ، خالی میشوم برای لحظاتی 

                                                          

شاید زمین جای من نیست 

                                                                         

کنایه میزنم به چشمانم  

                                                            

شاید وقتی دیگر بیاید  

                                                    

نمیدانم چگونه پرواز کنم به سیاره ام 

                                                             

شاید وقتی دیگر نیست  

                                                                        

پر از همهمه و غوغایم ، بیقرارم 

                                                                                     

روح و جسمم بیقراره 

                                                                                                       

بیقرار