غرق احساست گنگم - دل نوشته های یک پسر خوب
چهارشنبه 1 تیر‌ماه سال 1390

غرق احساست گنگم

 

قلبهایم را به تو میسپارم  

تویی که هر روز در من طلوع میکنی 

دستهایم را غسل میدهم 

شاید نسیم آمدنت بوزد 

                                                              

چشمهایم را میبندم 

آمدنت را احساس میکنم 

هر لحظه صدای پاهایت را 

هر دم گرمای نفست را 

                                                            

شور و غوغایست در خواب 

درک احساسات بیدار 

مثل رفتن تا رهیدن 

ژرف باید بود تا صبح 

                                                                  

دیرگاهیست میبینم 

مرگ خاموش یک شمع 

حسرت دیدار یک گل 

خواب یک پروانه در غم 

                                                                      

باز در رویاهای شیرین 

غرق احساسات گنگم