فکر پرواز - دل نوشته های یک پسر خوب
چهارشنبه 15 تیر‌ماه سال 1390

فکر پرواز

                                                           

قلبم را فراموش  می کنم  

                                      
رویاهایم را به خواب  می سپارم  

                                                     
می خواهم پرواز کنم  

                                               
بالهایم را  می گشایم  

                                            
آسمان را  می نگرم  

                                               
دلهره هایم بیشتر  می شود  

                                                                     
فکر پرواز را فراموش  می کنم  

                             
می خواهم با تو باشم  

                                
لحظه هایم را قربانی  می کنم  

                                         
باز  می گذرم از کوچه دلتنگی خویش  

                                                
می خواهم فراموش کنم دردهایم را  

                                                                
تاریکی و افکار پوچم را  

                                         
چشمهایم را  می بندم  

                                                      
می خواهم فریاد بزنم  

                                                     
زندگی را  

                                                    
دردهایم را