آدمهای رویایی - دل نوشته های یک پسر خوب
پنج‌شنبه 1 خرداد‌ماه سال 1393

آدمهای رویایی
پوشالی از آدمها


ذهنم را هر شب درگیر میکند


نمیدانم چگونه باید فرار کرد


از ذهن خالی و پوچم


که آغشته به سم دیرینگیست


میخواهم با آب زلال تو


هر شبم را شستشو دهم


اما باز هم


ذهن درگیر شبهایم


تو را گم میکند


شاید یک شب


لابلای افکار پوشالیم


تو را بیابم


آنگاه شبهایم را


تو مینامم


در آغوشت میگیرم


نوازشت میکنم


شستشو میدهم با آب زلالت


شبهای تاریکم را


اگر تو بخواهی