تو یک اتفاق خوبی در زندگیم - دل نوشته های یک پسر خوب
یکشنبه 15 اسفند‌ماه سال 1389

تو یک اتفاق خوبی در زندگیم

 برای تو مینویسم ، میدانم که میخوانی با قلب خود احساساتم را 

                                                         

بهترین روزهای زندگی را در آغوش گرمت لمس میکنم  

                                                                    

سکوت دیوار احساسات سنگین درهم پیچیده لاله های وحشی ، حکایت از آمدن فصل تازه ای از زندگی را نوید میدهد 

                                                             

چه ساده مینگری و میخوانی قلبم را ، بی آنکه فریادی برآوری 

                                                  

آماج دلتنگیهای انگشتان کوچکم مانند سوسوی ستاره های آنطرف پرچین احساساتم             

                                                            

نسیم روباهایم را برایت میوزم تا ترنم احساستم را بو بکشی 

                                                          

قلبهای پارچه ای عروسکهای زندگیهای گذشتهایم ، میخندی و در آغوشش میکشی 

                                                           

تو را دارم و فریادت میزنم ، بی آنکه کسی صدایم را فریاد زند 

                                                                         

لحظه هایم را با رویای تو پیوند میدهم ، زندگیم را برایت فنا میکنم ، تو تنها لبهایت را برلبانم بفشار  

                                                                

دیگر هاله ای  از خلا را احساس نمیکنم ، آنگاه که تو را میخواهم  

                                                                         

میدانم که زندگی را باید دوباره ساخت ، دیروز را فراموش کرد و امروز را فریاد کرد و فردا را تماشا 

                                                                   

فرداهای زیبا از آن کسی است که امروز را با شادیهایش با دیگران تقسیم کند 

                                      

                                                    

                                         

                                                               

شازده کوچولوی من برای تو مینویسم تا بدانی و بخوانی 

                                                                                    

به تو محتاجم ، پس مرا در زندگی و آینده خود شریک یا در گوشه ای از آن جای بده 

                                                       

بی صدا گوشه ای آرام مینشینم بی آنکه کلامی بر آید از زبانم برای رنجشت 

                                                                          

تو یک اتفاق خوبی در زندگیم