فصل نو ، آغاز نو - دل نوشته های یک پسر خوب
شنبه 27 فروردین‌ماه سال 1390

فصل نو ، آغاز نو

شعر رویاهای دیرین  

                               

در نگاه سرد آفتاب سحرگاهی  

                                               

خانه ام ، ویرانی از باد 

                                    

قلب خاکی ، عمق رویاهای سرگردان خوابم  

                                         

فصل آغاز سرابی نو ، شکوه های نی از زبان دل 

                             

بردباریهای کودکی ، مشقتهای نوجوانی ، احتیاط و غم در جوانی 

                                                         

بادهای سرگردان شرقی ، در گذرگاه فریاد دیوان 

                                      

صبح آغازی نو برای قلبهای پاک 

                                   

شعرهای خاکستری در طلوع آفتاب 

                                     

رنگ میبازد از انوار بیداری 

                            

در نگاه لرزان احساسات ، غروب تلخ عشق دیر هنگامم 

                                                  

این سکوت فریاد را ، دیر هنگام است می خوانم  

                                           

چون طلوع صبح فردایم  

                                  

باز در انتظار روزهای آینده 

                                      

شب را تا صبح می کاوم